Šárka Bakalářová

Bachelor's thesis

Variabilní náklady výrobního podniku

Variable Costs of the Production Enterprise
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na variabilní náklady výrobního podniku. Práce zahrnuje vymezení základních pojmů, věnuje se teoretickým základům manažerského účetnictví, poté způsobu členění nákladů, variabilním nákladům a bodu zvratu, následně možnostem volby mezi různými metodami kalkulací.
Abstract:
The bachelor´s thesis is focused on „Variable Costs of the Production Enterprise“. In the thesis are included specification of basic terms and are described the basics of the management accounting, methods of cost classification, variable costs and break even point, and choices of different methods of costing.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Josef Kutáč
  • Reader: Zdeněk Mikoláš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bachelor programme / field:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu