Šárka Bakalářová

Bakalářská práce

Variabilní náklady výrobního podniku

Variable Costs of the Production Enterprise
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na variabilní náklady výrobního podniku. Práce zahrnuje vymezení základních pojmů, věnuje se teoretickým základům manažerského účetnictví, poté způsobu členění nákladů, variabilním nákladům a bodu zvratu, následně možnostem volby mezi různými metodami kalkulací.
Abstract:
The bachelor´s thesis is focused on „Variable Costs of the Production Enterprise“. In the thesis are included specification of basic terms and are described the basics of the management accounting, methods of cost classification, variable costs and break even point, and choices of different methods of costing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Josef Kutáč
  • Oponent: Zdeněk Mikoláš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu