Mgr. Josef Zedník

Bakalářská práce

Učební pomůcky a didaktická technika v práci učitele praktického vyučování

Teaching aids and teaching techniques in the practical work of teachers teaching
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím moderních učebních pomůcek a didaktické techniky při práci učitele praktického vyučování v oborech s poštovním zaměřením. Je zde předveden způsob, jak je možné do výuky odborné praxe zavádět nové výukové metody za pomoci moderních didaktických pomůcek. Práce se také zabývá problematikou výběru vhodné techniky, jejího efektivního využití a dopadu na výuku. Seznamuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of modern teaching aids and didactic technology at work teachers practical instruction in the areas of focus in the mail. There are presented the way it is possible in the teaching of professional practice to introduce new teaching methods with the help of modern teaching aids. This work also deals with the selection of appropriate technology, its effective use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta