Aneta Urbanová

Master's thesis

Návrh programového rámce implementační části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Valašsko–Horní Vsacko

Proposal for the Implementation of the Community–Led Local Development Strategy in the Territory LAG Valašsko–Horní Vsacko
Abstract:
Cílem diplomové práce je komplexně přiblížit integrovaný přístup k regionálnímu rozvoji a východiska komunitně vedeného místního rozvoje a na základě těchto teoretických poznatků navrhnout programový rámec Zaměstnanost Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Valašsko–Horní Vsacko spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Z hlediska struktury je diplomová práce rozdělena do pěti kapitol …more
Abstract:
The target of this dissertation thesis is to describe integrated approach to regional development and issues of community–led local development and on the base of these theoretical knowledge to propose the programme framework for employment of the community–led local development strategy of the local action group Valašsko–Horní Vsacko, which is co-financed out of the European social fund. This dissertation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Lukáš Melecký
  • Reader: Barbora Pfeiferová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava