Theses 

Kvalita života osob, které dlouhodobě pečují o seniory žijící v pobytovém zařízení – Bc. Petra Martincová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Martincová

Diplomová práce

Kvalita života osob, které dlouhodobě pečují o seniory žijící v pobytovém zařízení

Quality of life of people who over a long-term period care for senior citizens living in a residential care home

Anotace: Martincová, P. Kvalita života osob, které dlouhodobě pečují o seniory žijící v pobytovém zařízení, Brno: 2017, Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta. Diplomová práce, 90 stran. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph. D. Klíčová slova: kvalita života, faktory ovlivňující kvalitu života, senior, stárnutí, demence, Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, sociální služby, zákon o sociálních službách, historie péče o seniory, příspěvek na péči, kvantitativní výzkum, dotazník. Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života osob, které dlouhodobě pečují o seniory žijící v pobytovém zařízení. Teoretická část vychází ze studia odborné literatury k tématu a je zde charakterizován pojem kvalita života a faktory, které kvalitu života ovlivňují. Dále se teoretická část věnuje historii péče o seniory a kvalitě jejich života, s čímž souvisí i choroby vyskytující se ve stáří, jejichž popis je také součástí teoretické části společně s vymezením pojmu stáří a stárnutí. Závěr teoretické části je věnován systému péče o seniory v České republice, tedy sociálním službám a zdravotním službám, které jsou určeny seniorům, dále příspěvku na péči a zařízením poskytující sociální služby. Výzkumná část předložené diplomové práce zkoumá formou kvantitativního výzkumu to, jak dlouhodobá péče o seniory ovlivňuje kvalitu života pečujících osob.

Abstract: Martincová, P. People´s quality of life who over a long-term period care for senior citizens living in a residential facility, Brno: 2017, Masaryk University, Faculty of Education. Dissertation thesis, 90 pages. Dissertation thesis supervisor: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph. D. Key words: quality of life, factors influencing the quality of life, senior citizen, aging, dementia, Alzheimer´s, Parkinson´s, social services, Act on social services, history in senior citizen care, social care allowance, quantitative research, questionnaire. The dissertation thesis is dealing with people´s quality of life who over a long-term period care for senior citizens living in a residential facility. The theoretical part is based on a professional literature study related to the topic. There is defined the term the quality of life and factors influencing the quality of life. Furthermore, the theoretical part focuses on history in senior citizen care and quality of their life together with diseases connected to old age. Their description also forms part of the theoretical part, same as the definitions of terms old age and aging. The end of the theoretical part deals with the system of care for senior citizens in the Czech Republic, i.e. social services and health care designated for senior citizens, further with social care allowance and with social care facilities. The research part of the presented dissertation thesis investigates, by the form of a quantitative research, how the long-term care for senior citizens influences the quality of those people who care for them.

Klíčová slova: kvalita života, faktory ovlivňující kvalitu života, senior, stárnutí, demence, Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, sociální služby, zákon o sociálních službách, historie péče o seniory, příspěvek na péči, kvantitativní výzkum, dotazník, quality of life, factors influencing the quality of life, senior citizen, aging, dementia, Alzheimer´s, Parkinson´s, social services, Act on social services, history in senior citizen care, social care allowance, quantitative research, questionnaire

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:19, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz