Jan Řezníček

Diplomová práce

Vliv koncentrace kyslíku na průběh samovznícení dřevní štěpky

Influence of Oxygen Concentration on the Self-Ignition of Wood Chips
Anotace:
Anotace ŘEZNÍČEK, Jan. Vliv koncentrace kyslíku na průběh samovznícení dřevní štěpky. Diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. 50 s. Diplomová práce se zabývá vlivem koncentrace kyslíku na průběh samovznícení dřevní štěpky. Teoretická část práce seznamuje s faktory, které ovlivňují samovznícení, poskytuje popis problematiky biologického samovznícení, se zaměřením na jeho chemickou fázi. V experimentální …více
Abstract:
Annotation ŘEZNÍČEK, Jan. Influence of Oxygen Concentration on the Self-Ignition of Wood Chips. Diploma thesis, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. 86 p. This diploma thesis is focused on the influence of oxygen concentration on the process of self-ignition of wood chips. The theoretical part introduces factors that influence the self-ignition and describes problematics of self-ignition of cellulose-based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Hana Věžníková
  • Oponent: Michaela Skřížovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Práce na příbuzné téma