Kristýna Vodná

Master's thesis

Uplatnitelnost absolventů Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na trhu práce

Employability of VŠB – Technical University of Ostrava Graduates on the Labour Market
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na uplatnitelnost absolventů vysokých škol na trhu práce. Cílem diplomové práce je zhodnotit uplatnitelnost absolventů VŠB-TUO na trhu práce. K tomu bylo využito výsledků dvou dotazníkových šetření zaměřených na odborné, obecné a měkké kompetence absolventů VŠB-TUO. Obě šetření měla za úkol zjistit úroveň odborností, dovedností a měkkých kompetencí, a to jak z pohledu absolventů …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the employability of university graduates in the labor market. The aim of this diploma thesis is to evaluate the employability of VŠB-TUO graduates. For this purpose, the results of two questionnaire surveys focused on professional, general and soft competencies of VŠB-TUO graduates were used. The main goal of both surveys is to determine the level of expertise, skills …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Milan Šimek
  • Reader: Marcela Janiurková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava