Nikol Navrátilová, DiS.

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků pracujících s oběťmi domácího násilí

The burnout syndrome of social workers working with victims of domestic violence
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na syndrom vyhoření sociálních pracovníků pracujících s oběťmi domácího násilí. Objasňuje pojem syndrom vyhoření, příčiny a znaky vyčerpání, rizikové rysy u sociálních pracovníků, fáze syndromu vyhoření, prevence a práci se syndromem vyhoření. Dále se zaměřuje na objasnění pojmu domácího násilí, formy a druhy domácího násilí, specifika a náročnost práce s oběťmi domácího …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on burnout syndrome of social workers working with victims of domestic violence. It explains the concept of burnout, causes and signs of exhaustion, risk features of social workers, the stage of burnout, prevention and work with burnout. It also focuses on clarifying the concept of domestic violence, forms and types of domestic violence, the specifics and difficulty of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/tx3il/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD.
  • Oponent: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě