Patrik Nowak

Diplomová práce

Posouzení technického zařízení z hlediska BOZP

Assessment of technical installations in terms of occupational health and safety
Anotace:
Tato práce se bude zabývat posouzením konkrétního technického zařízení, které dle současných požadavků BOZP představuje zdroj vzniku závažného nebo smrtelného pracovního úrazu. Zaměří se zejména na rotující části strojního zařízení (soustruh). Podrobněji budou popsány požadavky na bezpečnou manipulaci s tímto rotujícím zařízením. Výsledkem bude přijetí opatření zpracováním místního provozního bezpečnostního …více
Abstract:
This work will deal with the assessment of the specific technical device being the source of a serious accident or occupational fatality in view of current OSH requirements. The thesis will be focused mainly on rotating parts of the machine (a lathe). Requirements for operating the rotating equipment safely will be described in detail. The thesis will result in taking measures by formulating local …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Vala
  • Oponent: Lenka Kissiková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství