Mgr. Kamil Jelínek

Rigorózní práce

Vendor lock-in ve veřejných zakázkách na IT a specifika řízení o přezkumu zadávání navazujících veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění

Vendor lock-in in public procurement of IT and specifics of the procedurefor the review of the award of subsequent public procurement through a negotiated procedure without prior of a notice publication
Anotace:
Práce je věnována tématu vendor lock-in ve veřejných zakázkách na informační technologie, na který se snaží poskytnout ucelený náhled sestávající z vymezení tohoto pojmu a pojmů souvisejících, stanovení okamžiku vzniku stavu vendor lock-in a jeho dopadů, včetně návrhu jeho řešení v rámci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Část práce se zabývá problematikou přenesení důkazního břemena …více
Abstract:
The thesis is devoted to vendor lock-in topic in public procurement of information technology, which tries to provide a comprehensive view consisting of defining this term and related terms, determining the moment of occurrence of the vendor lock-in state and its impacts, including proposal of its solution within the framework of Act no. 134/2016 Coll., On Public Procurement. Part of the thesis deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2019
  • Oponent: JUDr. David Raus, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta