Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.

Diplomová práce

Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Fiscal Accountability Rules
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou dlouhodobé fiskální udržitelnosti, konkrétně fiskálními (rozpočtovými) pravidly jako jedním z nástrojů pro její dosažení. Hlavním cílem práce je zhodnocení pravidel rozpočtové odpovědnosti na úrovni obcí v České republice a ve vybrané zemi Evropské unie. Dílčím cílem je na základě tohoto srovnání formulovat návrhy de lege ferenda. Za zástupce zemí EU bylo zvoleno …více
Abstract:
The diploma thesis deals with issue of a long-term fiscal sustainability, specifically with fiscal (budget) rules as one of the possible instruments for its support. The main aim of the thesis is to evaluate fiscal accountability rules applied on the municipal level in the Czech Republic and a selected member country of the European Union. Partial aim is to formulate proposals de lege ferenda. Slovakia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta