Beáta Kmentová

Bakalářská práce

Vícezdrojové financování příspěvkové organizace

Multi-Source Financing of Allowance Organization
Anotace:
Příspěvkové organizace jsou součástí ekonomiky. Spadají do sektoru národního hospodářství. Nic nevyrábí, ale jsou důležitou součástí trhu. Převážně jsou poskytovatelem služeb v oblasti kultury, zdravotnictví, sportu apod. Příspěvkovou organizací je také Domov Horizont, p.o. (dále jen Domov). Domov je poskytovatelem sociálních služeb. Zřizovatelem této organice je Jihomoravský kraj. Cílem každé organizace …více
Abstract:
Allowance organizations are the part of the economy. It come under the sector of national economy. Allovance organizations does not produce anything, but they are an important part of the market. Mainly as a provider of services in culture, health, sport. Allowance organization is also The Horizont Home (after The Home). The Home is provider of social services. Founder of this organization is the South …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Jan Mikulčík
  • Oponent: Marta Gottliebová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava