Kristýna Plocová

Bakalářská práce

Křižovatka Těšínská - Třinecká v obci Těrlicko

Intersection Tesinska - Trinecka in Terlicko
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Křižovatka Těšínská – Třinecká v obci Těrlicko“ je analýza bezpečnosti silničního provozu, vhodnost současného uspořádání a následné navržení možností řešení s ohledem na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Součásti bakalářské práce je provedení dopravně inženýrského průzkumu včetně video analýzy konfliktních situací, ze kterých byly zjištěny údaje o intenzitách dopravy …více
Abstract:
The goal of the bachelor work „Těšínská – Třinecká in Těrlicko“ are to analyze road safety, the suitability of the current arrangement and the subsequent designing of solutions with a view in increasing the safety and fluency of transport. Part of the bachelor´s work is the implementation of traffic engineering survey including video analysis of conflict situations, from which the data on the intensity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava