Bc. Filip URBAN

Master's thesis

Brownfields a staré ekologické zátěže Ostravska z pohledu toxického zatížení životní prostředí

Brownfields and old ecological burdens of the Ostrava region from perspective of environmental stress
Anotácia:
Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení míry kontaminace brownfieldových ploch v Ostravském regionu. Rešeršní část práce je zaměřena na samotnou definici termínu brownfield, kategorizaci brownfieldů podle různých klasifikačních systémů, nejčastější kontaminanty, nacházející se na brownfieldových plochách a možnosti regenerace těchto ploch z hlediska in situ a ex situ remediací. V rámci experimentální …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on evaluation of brownfield contamination rate in Ostrava region. The research part of the thesis is focused on the definition of the term brownfield itself, the categorization of brownfields according to different classification systems, the most common contaminants found on brownfield areas and the possibilities of regeneration of these areas in terms of in situ and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedúci: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBAN, Filip. Brownfields a staré ekologické zátěže Ostravska z pohledu toxického zatížení životní prostředí. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biology / Experimental Biology

Práce na příbuzné téma