Bc. Filip URBAN

Master's thesis

Brownfields a staré ekologické zátěže Ostravska z pohledu toxického zatížení životní prostředí

Brownfields and old ecological burdens of the Ostrava region from perspective of environmental stress
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení míry kontaminace brownfieldových ploch v Ostravském regionu. Rešeršní část práce je zaměřena na samotnou definici termínu brownfield, kategorizaci brownfieldů podle různých klasifikačních systémů, nejčastější kontaminanty, nacházející se na brownfieldových plochách a možnosti regenerace těchto ploch z hlediska in situ a ex situ remediací. V rámci experimentální …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on evaluation of brownfield contamination rate in Ostrava region. The research part of the thesis is focused on the definition of the term brownfield itself, the categorization of brownfields according to different classification systems, the most common contaminants found on brownfield areas and the possibilities of regeneration of these areas in terms of in situ and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

URBAN, Filip. Brownfields a staré ekologické zátěže Ostravska z pohledu toxického zatížení životní prostředí. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Experimental Biology

Theses on a related topic