Petr Zubek

Diplomová práce

Implementace adaptérů pro přístup k datům reprezentovaným časovými řadami

Implementation of Adapters for Access to Time Series Data
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou dostupnosti dopravních otevřených dat, komerčních dopravních dat a analýzou dat poskytovaných Google API. Poté se zabývá jejich analýzou, definováním vlastností a podmínek poskytování nalezených zdrojů dat. Dále práce řeší popis implementace adaptérů pro formát HDF5, specifikaci problematiky při implementaci a definici vzniklých prvků architektury, které jsou uvedeny v …více
Abstract:
This thesis analyzes the availability of transport open data, commercial transport data and analysis of data provided by the Google API. It then discusses their analysis, defining the characteristics and conditions of the provision of found data sources. The work also addresses description of the implementation adapters HDF5 format, specification of problems in implementation and a description of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Kateřina Slaninová
  • Oponent: Martin Golasowski

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika