Theses 

Propojení učiva na 1. stupni ZŠ s hudbou ve školní družině – Věra Bartošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Věra Bartošová

Bakalářská práce

Propojení učiva na 1. stupni ZŠ s hudbou ve školní družině

Interconnection of Curriculum for Elementary Classes with Music in the After-School Clubs

Anotace: Bakalářská práce je zaměřená na vztah dětí k hudbě, na možnosti propojení hudebních prvků s výtvarnými a dramatickými činnostmi. Zabývá se i možným propojením hudebních aktivit s učební látkou žáků 1. stupně ZŠ. Dělí se na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou obsaženy informace o školní družině a jejich funkcích, prevenci sociálně patologických jevů, legislativních podmínkách školní družiny, školním vzdělávacím programu a metodice hudební výchovy. V posledním dílu teoretické části zaměřeném na metodiku nalezneme hry zabývající se rytmem, dramatické, pohybové nebo výtvarné propojení hudby a také relaxace při hudbě. Praktická část je rozdělena na charakteristiku zařízení, ve kterém byl program uskutečněn, samostatný program a denní hodnocení realizace programu. Charakteristika zařízení je rozdělena na popis celé školy, družiny a dětí, které jsou do družiny zapsány. Samostatný program je členěn do týdenních plánů a témat, které byly vytvořeny podle látky, kterou se žáci v danou dobu probírají i ve vyučovacích hodinách. V denním hodnocení jsou popsány postřehy a reakce, které byly vypozorovány při realizaci programu.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the children´s relationship to the music and on the opportunity of interconnection of musical elements with art and dramatic activities. There is possible interconncection of musical activities with curriculum for pupils at first grade of primary school too. The work is divided into theoretical and practical parts. The teoretical part provides informations about after-school club and their functions, prevention of social pathological phenomenons, legislative terms of after-school club, school educational program and methodology of music education. The last part of the theoretical section is aimed at methodology. There are games dealing with rhythm, dramatic, movement or art interconnection of music and relaxation with music. The practical part is divided on the characteristics of the organization in which the program was implemented, the program and daily evaluation of the realization of the program. The characterization of the establishment contains description of the whole school, after-school club and children who are registered in this club. The program is segmented into weekly schedules and topics that were created by the curriculum which pupils learn during their lessons. In the daily assesment are described reflections and reactions that were noticed during the program implementation.

Klíčová slova: děti, hudební činnosti, propojení učiva, školní družina, školní vzdělávací program

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27975 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Bartošová, Věra. Propojení učiva na 1. stupni ZŠ s hudbou ve školní družině. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz