Bc. Lenka Vomáčková

Diplomová práce

Shluková analýza

Cluster analysis
Anotace:
Práce sa zaměřuje na vystižení základních informací o shlukové analýze, zvláště na metodu k - průměru a hiearchické shlukovací metody. Rozebrány jsou nejen postupy tvorby obou metod, ale i vlastnosti, dělení a využití. Na reálných ekonomických datech České republiky z let 2000 – 20010 měřených čtvrtletně jsou poté tyto metody ukázány v praxi a porovnány. Text je doplněn mnoha grafy tabulkami hlavně …více
Abstract:
The work is focused on capturing the essential information about the cluster analysis, particularly to a method k - means and hierarchical clustering methods. Discussed are not only procedures of both methods, but also properties, division and use. The real economic data of the Czech Republic from the years 2000 to 20010 measured quarterly, these methods are then illustrated in practice and compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta