Michal Tmej

Bakalářská práce

Závislost účinnosti plynového kondenzačního kotle na změně výkonu

Dependence of Efficiency Gas Condensing Boiler in Change of Heat Output
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání parametrů kondenzačního kotle při minimálním a maximálním výkonu. Úvodem je založena na rozdělení plynových kotlů, které se používají v domácnosti pro vytápění. Po seznámení s plynovými kotli jsem se zaměřil na teoretický rozbor kondenzace, kondenzačních kotlů a jejich funkce. Jaká je hlavní odlišnost od ostatních kotlů a popsání spalovacího procesu. Nadále …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on comparison of a condensing boiler at low and high power. Firstly, is based on differention of gas boilers, used in households for heating. After familiarization with gas boilers, I aimed at theoretical analysis of condensation, condensing boilers, their functions, the main difference from other boilers and to describe the burning process. Secondly, I dedicated to describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Horák
  • Oponent: Petr Kubesa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava