Radek Scholz

Bakalářská práce

Modulární vývojový KIT pro mikrokontrolér PIC16F877

Modular Development Kit for Microcontroler PIC 16F877
Anotace:
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit vývojový KIT pro mikrokontrolér PIC16F877 od firmy Microchip a jeho přídavné moduly, které bude tento mikrokontrolér řídit. Napájení z USB i ICD2 s jištěním proti přetížení. Součástí této práce je navrhnout modul s LED diodami a modul se segmentovými LED displeji. V návrhu byl kladen důraz na co nejnižší náklady a co nejjednodušší přidávání přídavných modulů …více
Abstract:
The aim of this work is to design and create a development kit for the PIC16F877 microcontroller from Microchip and its additional modules, which will drive the microcontroller. Power from USB and ICD2 and with protection against overloads. Part of this work is to design a module with LED display and LED segment. The design emphasis was placed on the lowest cost and the simplest mechanical adding additional …více
 

Klíčová slova

Microchip USB ICD2 LED

Keywords

Microchip USB ICD2 LED
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Petr Olivka
  • Oponent: David Seidl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika