Radek Scholz

Bachelor's thesis

Modulární vývojový KIT pro mikrokontrolér PIC16F877

Modular Development Kit for Microcontroler PIC 16F877
Abstract:
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit vývojový KIT pro mikrokontrolér PIC16F877 od firmy Microchip a jeho přídavné moduly, které bude tento mikrokontrolér řídit. Napájení z USB i ICD2 s jištěním proti přetížení. Součástí této práce je navrhnout modul s LED diodami a modul se segmentovými LED displeji. V návrhu byl kladen důraz na co nejnižší náklady a co nejjednodušší přidávání přídavných modulů …more
Abstract:
The aim of this work is to design and create a development kit for the PIC16F877 microcontroller from Microchip and its additional modules, which will drive the microcontroller. Power from USB and ICD2 and with protection against overloads. Part of this work is to design a module with LED display and LED segment. The design emphasis was placed on the lowest cost and the simplest mechanical adding additional …more
 

Keywords

Microchip USB ICD2 LED

Keywords

Microchip USB ICD2 LED
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: Petr Olivka
  • Reader: David Seidl

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika