Theses 

Opodstatněnost evoluční teorie jako primární teorie v rámci vzdělávání české populace – Jaromír VŠETEČKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jaromír VŠETEČKA

Diplomová práce

Opodstatněnost evoluční teorie jako primární teorie v rámci vzdělávání české populace

Justness evolutional theory as a primal theory in terms of education czech population

Anotace: ráce se v teoretické části zabývá Darwinovými předchůdci, Darwinovou evoluční teorií a historií jejího vývoje až do vzniku moderní syntézy v podobě neodarwinismu. Pojednává také o některých moderních teoriích vycházejících z neodarwinismu. Jako protikladu k neodarwinismu je věnována pozornost teorii kreacionismu. V případě kreacionismu je popsán jeho vznik, vývoj a současné podoby. Následuje porovnání těchto teorií vycházející z argumentace obou názorových skupin a znázorněné na vybraných konkrétních příkladech. V další části se práce zabývá spory, které probíhají o podobu výuky evoluce ve školách a samotnou výukou evoluční teorie na základních školách a gymnáziích s využitím rámcových a školních vzdělávacích plánů. Praktická část je věnována anketnímu šetření, jehož cílem bylo zjistit názor české populace na neodarwinismus a kreacionismus, včetně toho, která z obou teorií by měla být přednostně vyučována ve školách. Anketní šetření odlišovalo mezi respondenty odpovědi pedagogů.

Abstract: The theoretical part of the thesis is dedicated to Darwin's predecessors and to Darwin's evolutionary theory and history of its development until the composition of the modern synthesis in the form neo-Darwinism. The thesis also deals with some modern theories based on neo-Darwinism. Attention is also paid to the theory of creationism as the opposite of neo-Darwinism. As for creationism, there is its emergence described, al well as its development and current forms. The following is a comparison of these theories based on the reasoning of both groups of opinion and shown in the chosen factual examples. The next section of the thesis deals with the ongoing disputes over the form of teaching evolution in schools; it discusses the actual teaching of evolutionary theory in elementary schools and secondary schools using the general plans and school education plans. The practical part of the thesis is devoted to the questionnaire survey whose aim was to ascertain the opinion of the Czech population in neo-Darwinism and creationism, including which of the two theories should preferably be taught in schools. Questionnaire survey distinguished responses of teachers among respondents.

Klíčová slova: Evoluce, Darwin, neodarwinismus, kreacionismus, výuka evoluce, genetika, inteligentní plán, evoluční teorie.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 23. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 3. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VŠETEČKA, Jaromír. Opodstatněnost evoluční teorie jako primární teorie v rámci vzdělávání české populace. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:44, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz