Oldřich Urban

Bakalářská práce

Vyhodnocení taktického cvičení složek IZS - pád tribuny

Assessment of Tactical Training of Units of the Integrated Rescue System - Grandstand Fall
Anotace:
URBAN, O. Vyhodnocení taktického cvičení složek IZS - pád tribuny. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Bakalářská práce, 2014. 46 s. Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) s námětem zřícení tribuny v průběhu konání sportovní akce. Práce je členěna do 4 hlavních částí. První část představuje teoretický …více
Abstract:
URBAN, O. Assessment of Tactical Training of Units of the Integrated Rescue System - Grandstand Fall. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Bachelor thesis, 2014. 46 p. Bachelor's thesis deals with evaluation of tactical training of Integrated Rescue system's units (hereinafter „IRS“), where the theme was tribune crash during the sport event. Thesis is divided into the four main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Martin Trčka
  • Oponent: Miloš Kvarčák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava