Theses 

Environmentální výchova v holistickém pojetí – Bc. Filip Kačer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Filip Kačer

Diplomová práce

Environmentální výchova v holistickém pojetí

Environmental education in a holistic concept

Anotace: Tato práce je zaměřena na holistický rozměr environmentální výchovy. Na jejím začátku je vymezeno holistické pojetí člověka, přírody a výchovy. Dále bylo vybráno šest přístupů k environmentální výchově, které nejvíce korespondují s úvodním popisem holistického myšlení. Jedná se o práce F. Capry, J. Cornella, D. W. Orra, D. Selbyho, S. Sterlinga a S. van Matreho. Následuje podrobný popis těchto přístupů podle jejich teoretických východisek a metodiky. Další část práce je věnována analýze a komparaci vybraných přístupů z hlediska pěti kategorií, jež jsou charakteristické pro environmentální výchovu. Jedná se o kategorie spirituální / duchovní rozměr výchovy, holistické způsoby výchovy, kritika mechanistického způsobu uvažování, holistický přístup ke světu (přírodě) a rozvíjené složky lidské osobnosti. Na základě analýzy se ukázalo, že pro celkovou podobu výchovných přístupů jsou určující kategorie přístup ke světu a spirituální rozměr výchovy. Z toho důvodu s úvodním popisem holistického přístupu nejvíce koresponduje práce D. Selbyho, neboť v obou je silně přítomný spirituální rozměr a systémový přístup ke světu. Tato práce dále také sleduje, které z vybraných přístupů jsou používány v rámci environmentální výchovy v ČR.

Abstract: Thesis deals with the issue of holistic dimension of environmental education. At the beginning, there is a holistic concept of man, nature and education defined. Further, there are also chosen six approaches to environmental education that correspond with the holistic thinking the most. These are the works of F. Capra, J. Cornell, D. W. Orr, D. Selby, S. Sterling and S. van Matreh. It is followed by detailed description of these approaches according to their theoretical foundations and methodologies. The next part is devoted to analysis and comparison of selected approaches in terms of five categories that are characteristic for environmental education – categories of spiritual dimension of education, holistic methods of education, criticism of the mechanistic way of thinking, a holistic approach to the world (nature) and developed components of human personality. The analysis shows that the approach to the world and the spiritual dimension of education are the crucial categories for the overall form of educational approaches. For this reason, the holistic approach corresponds most to D. Selby’s work, since they both put emphasis on the spiritual dimension and the systematic approach to the world strongly. This thesis also deals with the question of which selected approaches are used in the context of environmental education in the Czech Republic.

Klíčová slova: holismus, holistická výchova, systémový přístup, environmentální výchova, spiritualita, mechanicismus holism, holistic education, system access, environmental education, spirituality, mechanicism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:08, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz