Lukáš Hrdina

Bakalářská práce

Šifrování přenosu dat v IPv6 protokolu.

Encryption of Data Transmission in IPv6 Protocol.
Anotace:
Tato práce se zabývá šifrováním dat symetrickými šiframi. Cílem práce bylo nalézt šifrovací algoritmus, který bude vhodný pro přenos dat IPv6 sítí. V teoretické části je vysvětlen rozdíl mezi proudovými a blokovými šiframi. Část práce se věnuje stručnému popisu vybraných šifer (AES, Blowfish, SEED a ChaCha20). V praktické části proběhlo měření rychlosti a míry využití CPU a RAM u jednotlivých šifer …více
Abstract:
This thesis deals with data encryption using symmetric ciphers. The goal of this thesis was to find encryption algorithm that will be suitable for data transmission over IPv6 networks. The theoretical part explains the difference between stream and block ciphers. Part of the thesis is devoted to a brief description of selected ciphers (AES, Blowfish, SEED and ChaCha20). In the practical part, the speed …více
 

Klíčová slova

AES Blowfish SEED ChaCha20
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: Pavel Nevlud
  • Oponent: Petr Machník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika