Lukáš Hrdina

Bachelor's thesis

Šifrování přenosu dat v IPv6 protokolu.

Encryption of Data Transmission in IPv6 Protocol.
Abstract:
Tato práce se zabývá šifrováním dat symetrickými šiframi. Cílem práce bylo nalézt šifrovací algoritmus, který bude vhodný pro přenos dat IPv6 sítí. V teoretické části je vysvětlen rozdíl mezi proudovými a blokovými šiframi. Část práce se věnuje stručnému popisu vybraných šifer (AES, Blowfish, SEED a ChaCha20). V praktické části proběhlo měření rychlosti a míry využití CPU a RAM u jednotlivých šifer …more
Abstract:
This thesis deals with data encryption using symmetric ciphers. The goal of this thesis was to find encryption algorithm that will be suitable for data transmission over IPv6 networks. The theoretical part explains the difference between stream and block ciphers. Part of the thesis is devoted to a brief description of selected ciphers (AES, Blowfish, SEED and ChaCha20). In the practical part, the speed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 8. 2020
  • Supervisor: Pavel Nevlud
  • Reader: Petr Machník

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika