David Neumann

Bakalářská práce

Balené hnědé uhlí jako zkvalitnění produktů úpravny Komořany a Ledvice

Packed Brown Coal as Improving Products and Komorany Plant Ledvice
Anotace:
Obsahem této práce je popis zkvalitňování hnědého uhlí ve formě uhlí baleného. Začátek práce je věnován charakteristice hnědého uhlí, jeho vlastnostem, zpracování a významu. Další část je věnována popisu baleného uhlí. Charakterizuje kvalitu, způsoby prodeje a logistiky jako moderní trend. Závěr práce je věnován ekonomickým aspektům této problematiky, kde je vysvětlena problematika trhu s kotli, včetně …více
Abstract:
This thesis contains a description of improving the quality of brown coal in the form of brown coal packaged. The introduction of the thesis includes the characteristics of brown coal, its properties and processing. Next part is devoted to describing the packed coal. This part is characterizes the quality, sales and logistics as a modern trend. The conclusion is devoted to the economic aspects of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Beáta Gibesová
  • Oponent: Jan Heřmánek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava