Mgr. Filippo Amato, Ph.D.

Disertační práce

Chemometrics and data mining in chemistry

Chemometrics and data mining in chemistry
Anotace:
Doktorská distertace se zabývá Chemometrií a "vyhodnocením dat" v chemických vědách. Metody, jako jsou: analýza hlavních komponent (PCA), nelineární analýzy hlavních komponent (NLPCA), faktorová analýza (FA), ortogonální projekce na latentní struktury diskriminační analýza (OPS-DA), experimentální design (ED), vícenásobné lineární regrese (MLR), hierarchické shlukování, vícevrstvé dopředné neuronové …více
Abstract:
The Thesis deals with chemometrics and with "Data evaluation" in Chemical Sciences. Methods such as: principal component analysis (PCA), non-linear principal component analysis (NLPCA), factor analysis (FA), orthogonal projection to latent structures discriminant analysis (OPLS-DA), experimental design (ED), multiple linear regression (MLR), hierarchical clustering, multi-layer feed-forward artificial …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., prof. Victoria Salvadó Martin, Dr. Abdusalam Uheida, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie

Práce na příbuzné téma