Josef Kopačka

Master's thesis

Požár fotovoltaické elektrárny a řešení požárního zásahu v Plzeňském kraji

Photovoltaic Power Plant Fire and Coping with Fire Fighting in the Plzeň Region
Anotácia:
V diplomové práci je uceleně zpracována problematika fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) a to jak z pohledu teoretického (druhy FVE, typy zapojení), tak z pohledu praktického (měření, požární zásah) včetně pokusů s fotovoltaickými panely s důrazem na nebezpečí hrozící při zásazích na objekty s FVE. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje zdroj energie pro FVE, rozděluje …viac
Abstract:
The diploma thesis comprehensively analyzes the problem of photovoltaic power plants ("PVP"), both from theoretical (PVP types, types of connection) and from a practical perspective (measurements, fire intervention), including experiments with photovoltaic panels with an emphasis on the dangers by interventions on the objects with PVP. The thesis is divided into three parts. The first part describes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedúci: Zdeněk Housar
  • Oponent: Pavel Musil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / odbor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu