Ivana Ďuranová

Bakalářská práce

Príslušenstvo pohľadávky v obchodných a občianskych záväzkových vzťahoch

Claim Attribution in Commercial and Civil Obligations
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the claim attribution in commercial and civil obligations. It is composed of three chapters, which are broken down into several other subchapters. The first chapter defines the claim, the type and maturity, characteristic obligation relationship, the legal consequences of delay debtor and creditor, as well as comparison of interest on late payments and contractual penalty …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá príslušenstvom pohľadávky v obchodných a občianskych záväzkových vzťahoch. Zostavená je z troch kapitol, ktoré sú rozčlenené na niekoľko ďalších podkapitol. Prvá kapitola vymedzuje pohľadávku, jej typy a splatnosť, charakteristiku záväzkových vzťahov, právne dôsledky omeškania dlžníka a veriteľa a taktiež komparáciu úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty. Druhá kapitola zahŕňa …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
  • Oponent: JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma