Theses 

Buyer Behaviour and Loyalty of Football Fans on Football Market – Karel Majkút

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku

Karel Majkút

Bakalářská práce

Buyer Behaviour and Loyalty of Football Fans on Football Market

Buyer Behaviour and Loyalty of Football Fans on Football Market

Anotace: Účel této diplomové bakalářské práce spočívá v průzkumu spotřebitelského chování fotbalových fanoušků ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska. Tato práce odhaluje spojnice mezi specifickými typy chování, pohlavími, věkem a příjmem fanoušků. Fanoušci týmu Huddersfield Town FC byli vybráni jako objekt výzkumu. Tento výzkum byl proveden pomocí internetových i tištěných dotazníků. Primární data byla analyzována pomocí různých analytických metod, jako jsou například T-test nebo Test korelace. Bylo potvrzeno, že spokojenost s poskytovanými službami a úroveň marketingové podpory značkových produktů zajišťuje loajalitu fotbalových fanoušků. Silně negativní vztah mezi nakupováním značkových produktů a frekvencí návštěv stadionů byl potvrzen. Významné změny v tržním chování spojené s pohlavím a věkem byly také popsány touto studií. Vzhledem k poměrně velkému počtu dotázaných mohou výsledky tohoto výzkumu sloužit jako důležitý marketingový ukazatel jak pro prodávající a kupující tak i jako akademická databanka pro budoucí výzkumy.

Abstract: The aim of this study is to investigate customer behaviour of football fans in the UK football market. Links and relations between specific types of behaviour, gender, age or income were intended to be found. Football fans of Huddersfield Town FC were chosen as a population and the questionnaire was distributed via internet as well as in hard copies. Several statistical methods have been employed to analyze primary data, for instance Correlation or T-test. It was proved that satisfactory level of services and good promotion of branded products ensuring loyalty and satisfaction of football fans. A strong negative relation between purchasing of football branded products and frequency of visits of stadium was found. Significant differences were found amongst genders and age groups as well. Due to relatively large sample the results of the study are valid.

Klíčová slova: Fotbal, chování, podpora, fanoušek, podporovatel, trh, anketa, výzkum, loajalita, značka, marketing, Huddersfield Town FC

Keywords: Football, behaviour, fandom, fan, supporter, market, survey, research, loyalty, branding, marketing, Huddersfield Town FC

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: Dita Skopalová
  • Oponent: Petr Skopal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:19, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz