Alžbeta Barčiaková

Diplomová práce

Administrativní budova z modulárních buněk v pasivním standardu

Office Building from Modular Cells in Passive Standard
Anotace:
Barčiaková, A.: Administrativní budova z modulárních buněk v pasivním standardu: Diplomová práca. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB, 2015, s. 63. Vedúci práce: Panovec, V. Predmetom mojej diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Administratívnej budovy z modulárnych buniek v pasívnom štandarde, situovaného …více
Abstract:
Barčiaková, A.: Office Building from Modular Cells in Passive Standard: Diploma thesis. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and Building Services, 2015, p. 63. Thesis supervisor: Panovec, V. The subject of this thesis is development of project documentation for the construction works on Office Building from Modular Cells in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Vladan Panovec
  • Oponent: Gabriela Vyhnánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Prostředí staveb