Alžbeta Barčiaková

Master's thesis

Administrativní budova z modulárních buněk v pasivním standardu

Office Building from Modular Cells in Passive Standard
Abstract:
Barčiaková, A.: Administrativní budova z modulárních buněk v pasivním standardu: Diplomová práca. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB, 2015, s. 63. Vedúci práce: Panovec, V. Predmetom mojej diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Administratívnej budovy z modulárnych buniek v pasívnom štandarde, situovaného …more
Abstract:
Barčiaková, A.: Office Building from Modular Cells in Passive Standard: Diploma thesis. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and Building Services, 2015, p. 63. Thesis supervisor: Panovec, V. The subject of this thesis is development of project documentation for the construction works on Office Building from Modular Cells in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: Vladan Panovec
  • Reader: Gabriela Vyhnánková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava