Bc. Nikol Kořínková

Bakalářská práce

Metody, postupy a pomůcky potřebné pro stanovení hodnot optimální subjektivní refrakce

The methods, procedures and aids necessary to determine the optimal values of subjective refraction
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stanovování subjektivní refrakce různými metodami a popisem jednotlivých pomůcek k tomu potřebných. Práce obsahuje stručný popis optické soustavy oka, fyziologie vidění a refrakce oka zahrnující popis refrakčních vad. Postup určování korekce je krátce uveden kapitolou o objektivní refrakci. V hlavní části práce je přiblížen celý proces měření subjektivní …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with issues of determination subjective refraction using different techniques and description of necessary aids for these issues. The Bachelor’s thesis contains description of optical system of the eye, sight physiology and eye refraction including description of refraction defects. The procedure for determination of correction is introducing in short in chapter dealing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Severa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta