Jiří Pánek

Diplomová práce

Zvýšení nákladů na nezaměstnanost při zachování územně ekologických limitů

Unemployment Cost Increase by Observing Land Environment Limits
Anotace:
Práce se zabývá zvýšením nákladů na nezaměstnanost v případě neprolomení územně-ekologických limitů těžby v lomu ČSA. V první části se věnuje popisu aktuální situace na trhu práce v Ústeckém kraji. Následuje popis nákladů na uchazeče o zaměstnání se zaměřením na potenciálně propouštěné pracovníky hornictví. V další části se práce věnuje prognóze hromadného propouštění v důsledku útlumu těžby a jeho …více
Abstract:
The work deals with the increasing costs of unemployment in the case not breaking regional environmental limits on mining in the quarry CSA. The first part is devoted to the description of the current situation on the labor market in region. The following is a description of the costs of jobseekers with a focus on potentially redundant workers mining. The next part deals with the prognosis of mass …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Yveta Tomášková
  • Oponent: Jaroslav Kunc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava