Erika Oulehlová

Bakalářská práce

Posouzení náhrady za nemovitosti a pozemky v případě těžby za územně ekologické limity.

Assessing Real Estate Compensations as Regards Extraction over Environmental Limits
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá posouzením náhrady za nemovitosti a pozemky v případě těžby za územně ekologické limity. Stručně popisuje historii těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji, způsoby dobývání, dobývací metody a rekultivace území po těžbě. Velikost náhrady za nemovitosti a pozemky je ovlivněna nabídkou uhelné společnosti a možnostmi přesídlení v případě postupu těžby. Výše finanční náhrady je dokumentována …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the assessing real estate compensation as regards extraction over environmental limits. It briefly describes the history of brown coal mining in Ústí nad Labem region, methods and forms of mining and recultivation after the mining process. The extent of the compensation for the real estate and allotments is inluenced by the offer of a coal mining company and by the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Alena Straková
  • Oponent: Jana Pelikánová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Práce na příbuzné téma