Theses 

Diferenční plodnost z hlediska vzdělání a dalších kontextuálních proměnných v mezinárodním srovnání – Bc. Martin Lakomý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Lakomý

Diplomová práce

Diferenční plodnost z hlediska vzdělání a dalších kontextuálních proměnných v mezinárodním srovnání

Differential fertility with respect to education and other contextual variables - international comparison

Anotace: Tato práce se zabývá vlivem vzdělání na plodnost napříč evropskými zeměmi – jakými mechanismy vzdělání ovlivňuje plodnost jedinců, a proč se vliv vzdělání liší v různých prostředích. Teoretické představení hlavních faktorů ovlivňujících vztah vzdělání a plodnosti na individuální i společenské úrovni je doplněno nejvlivnějšími teoriemi vysvětlujícími tuto tematiku. Z teoretických poznatků a předchozích zjištění následně vyvozuji hypotézy, které testuji na datovém souboru projektu European Values Study z roku 2008. Soustřeďuji se nejen na testování hypotéz, ale především na široké porozumění provázanosti individuálních i agregovaných charakteristik a jejich vliv na souvislost vzdělání a plodnosti. Zjistil jsem, že negativní vztah mezi vzděláním a plodností je silnější u žen, přičemž se pro obě pohlaví silně liší napříč evropskými zeměmi. Hlavní efekt vzdělání na plodnost v podstatě vymizí při kontrole nejdůležitějších vysvětlujících proměnných. Nižší průměrný počet dětí vzdělanějších mužů lze v těchto datech vysvětlit jejich nižším věkem a liberálnějšími hodnotami, nižší plodnost vzdělanějších žen lze do velké míry vysvětlit jejich vyšší nesezdaností, vyšším postavením na trhu práce, liberálnějšími hodnotami a vyšším vzděláním rodičů. Převaha liberálních hodnot zprostředkuje vztah vzdělání a plodnosti jako charakteristika individuální i makroúrovňová. Některá moje očekávání se potvrdila, některá nikoliv, především jsem však podal bohatý přehled daného tématu a zapojil ho do širších souvislostí.

Abstract: The main topic of my thesis is the effect of education on fertility in European countries. Which processes related to education influence fertility? Why effect of education differs across environments? Presentation of factors influencing link between education and fertility at both individual and societal level is introduced together with the most important theories explaining this issue. I deduce hypotheses from theoretical standpoints and previous findings, which I statistically test, but I also describe ties between all relevant both individual and aggregated variables and want to understand the issue as much as possible. I am using secondary data analysis of the fourth wave of European Values Study from 2008. I have found out, that the negative association between education and fertility is stronger for women; differences among countries are large for both men and women. Total effect of education on fertility became insignificant while controlling key explanatory variables – for men it is age, value orientation and EGP of parent, for women it is marital status, EGP, value orientation, education of parent and country. More liberal values among more educated explain tie between education and fertility both as an individual and macro-level predictor. Some of my hypotheses were confirmed; some of them were not confirmed. But main contribution of my thesis should be in implementation of education-fertility tie to broader perspective and more complex understanding of this topic.

Klíčová slova: plodnost v evropských zemích, proměny rodičovství, hodnotová revoluce, vzdělanostní dráhy, konflikt mezi vzděláním a plodností fertility in European countries, development of parenthood value changes, education course, education-fertility conflict

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Oponent: prof. Martin Kreidl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz