Pavel Prokopec

Diplomová práce

Analýza vedení tepla a degradace palivové stěny kotle

Heat conduction analysis and boiler fuel wall degradation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou fyzikálních dějů probíhajících v místě svarového spoje výměníku tepla. Účelem je získat informace o teplotním průběhu v oblasti tlakového žebroví a mimo něj v závislosti na rosném bodu spalin. První část práce popisuje exponovanou část zařízení, definuje okrajové podmínky, dle kterých jsou následně vypočteny výsledky použité v dalších simulacích vedení tepla. V druhé …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of physical processes taking place at the weld joint of the heat exchanger. The purpose is to obtain information about the temperature field in the region of the pressure fins and beyond, depending on the dew point of the flue gas. The first part describes the exposed part of the device, defines the boundary conditions according to which the results used in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Mario Machů
  • Oponent: Jindřich Szwed

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a keramické materiály