Lenka Nábělková

Bakalářská práce

Letáky, billboardy, další tištěná reklama a spotřebitel v České republice

Leaflets, Billboards and Other Printed Advertising and the Consumer in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit, jak je tištěná reklama účinná vůči spotřebiteli a jak je spotřebitel znalý v právní oblasti regulace reklamy a její samoregulace. V teoretické části práce je popsaná reklama z hlediska prostředku obchodní komunikace, její historický vývoj, definice a jednotlivé formy tištěné propagace. Pozornost je věnována také právní úpravě regulace a etické samoregulaci. Praktická …více
Abstract:
The aim of this work is to determine the effect of print advertisement on consumers, and to show the knowledge of consumers about advertising regulation and self-regulation. In the theoretical part of this thesis, there is a description of the advertisement in terms of business propagation, its historical development, definitions and particular types of print advertisement. The legislation of regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Pavel Godický
  • Oponent: Igor Pilipčinec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání