Theses 

Reklama a její nekalosoutěžní dopady včetně subsidiárního významu generální klauzule – Mgr. Roman Světnický

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Mgr. Roman Světnický

Diplomová práce

Reklama a její nekalosoutěžní dopady včetně subsidiárního významu generální klauzule

Advertising and its Impact on Unfair Competition, Including the Subsidiary Significance of the General Clause

Anotace: Reklama nás obklopuje na každém kroku, a proto je nezbytné pro ni stanovit určitý regulační rámec, aby nedocházelo k porušení či ohrožení jiných právem chráněných zájmů. Ve své práci se zabývám právní úpravou reklamy tak, jak prochází celým právním řádem, přičemž se zaměřuji zejména na ta ustanovení, která mohou být spojena se zakázanými, respektive nekalosoutěžními projevy reklamy. V tomto kontextu je rovněž důležité zmínit význam generální klauzule nekalé soutěže, a proto se zabývám též (ne)zbytností zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže. S ohledem na omezený rozsah práce jsem si nestanovil za cíl vytvořit kompletní a detailní analýzu právní úpravy týkající se reklamy. Práce je především komplexním a praktickým přehledem nejzásadnějších restrikcí uložených na reklamu. Zabývám se rovněž změnami, které do úpravy nekalé soutěže vnáší nový občanský zákoník, jež eliminuje některé slabiny stávající legislativy. Přesto se z důvodů uvedených v práci nedomnívám, že dojde k odstranění veškerých interpretačních potíží, ke kterým přispěla dosavadní úprava.

Abstract: Advertising surrounds us wherever we go, and therefore it is necessary to provide a certain regulatory framework to prevent any violation or danger to other legally protected interests. In my thesis I deal with the regulatory framework of advertising as it penetrates through the Czech legal system, focusing particularly on those statutory provisions which may be linked with prohibited, respectively unfair competition manifestations of advertising. In this context, the importance of the general clause of unfair competition can not be forgotten, and therefore I will also address the need, and, respectively, the needfulness, of special merits of unfair competition within the Commercial Code with regard to the wording of the general clause and its relation to unfair competition and advertising in general. Given the very limited scope of the thesis, however, I do not aim to create a complete and detailed analysis of the legislation on advertising in all its aspects. The work is primarily a practical and comprehensive overview of the most fundamental restrictions on advertising. I also focus on the changes in the regulation of unfair competition proposed by the new Civil Code, as it eliminates some of the weaknesses of the current regulation. Yet I still do not assume, for the reasons provided within the thesis, the proposed changes to eliminate some of the interpretational problems that occur nowadays.

Klíčová slova: nekalá soutěž, regulace reklamy, generální klauzule, skutková podstata, klamavá reklama, srovnávací reklama, obchodní zákoník, etická samoregulace, skrytá reklama, product placement, Unfair Competition, Advertising Regulation, General Clause, Merits, Misleading Advertising, Comparative Advertising, Commercial Code, Ethical Self-regulation, Hidden Advertising

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz