Iva Kuklová

Bachelor's thesis

Buddy program jako nástroj multikulturní výchovy a jeho vliv na zahraniční studenty Erasmu+ na Univerzitě Pardubice

Buddy programme as an instrument for multicultural education and its impact on international students of Erasmus on Univerzity Pardubice
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena v obecné rovině na multikulturní výchovu a konkrétním objektem se stal Buddy program. Je zde popsáno jeho celkové fungování a práce. Teoretická část obsahuje informace o multikulturním vzdělávání a komunikaci. Zaměřena je též na typologie národů a jazyka a národnostních menšin. K úplnosti je rozebrána pomoc zahraničním studentům, vázaná na historii migrační politiky, na …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused in general on multicultural education and a particular object became Buddy program. It is described here the overall functioning and work. The theoretical part contains information on multicultural education and communication. It is focus also on the typology of nations and language minorities. The completeness is discussed aid for international students linked to the history …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Lucie Hájková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kuklová, Iva. Buddy program jako nástroj multikulturní výchovy a jeho vliv na zahraniční studenty Erasmu+ na Univerzitě Pardubice. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Humanities / Humanities

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.