Barbora Vachalová

Diplomová práce

Diagnostika mäkkých kompetencií, jej validita a reliabilita

Soft skills diagnostics, its validity and reliability
Anotace:
Kompetenciu je možné vnímať ako právomoc, ale aj ako súhrn aspektov predurčujúcich jednotlivca k podávaniu kvalitného pracovného výkonu. V tomto zmysle kompetencie ovplyvňujú nielen postavenie jednotlivca na trhu práce, ale z pohľadu ľudských zdrojov, najmä postavenie firiem v konkurenčnom prostredí. Kompetencie sú súčasťou mnohých firemných procesov, od personálnych po riadiace, je preto vhodné využívať …více
Abstract:
The competence can be perceived as an ability, but also as a set of the aspects that predispose an individual to provide quality work performance. In this sense, the competencies affect not only the position of the individual in the labor market, but in terms of human resources, especially the position of the companies in a competitive environment.The competencies are a part of many company processes …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Jiří Balcar
  • Oponent: Milan Šimek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 16. 4. 2024
  • Po tomto datu bude práce dostupná: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava