Lukáš Dostál

Master's thesis

Důlní činnost a staré ekologické zátěže v okolí Vranové Lhoty a Staré Rovně

Mining activities and old environmental burdens around Vranová Lhota and Stará Roveň
Abstract:
Předložený text se zabývá důlní činností v katastrálním území Stará Roveň a Vranová Lho-ta v Pardubickém kraji. Dále také historickým vývojem průmyslu v této oblasti s vazbou na majetkoprávní poměry držitelů panství a pozdější majitele kutacích práv a rovněž problema-tikou nebezpečného odpadu, který byl do štol v tzv. Roveňském dole ukládán v druhé po-lovině 20. století. Bylo zjištěno, že nebezpečný …more
Abstract:
Submitted thesis describes mining activities in land registry of Stará Roveň and Vranová Lhota located in Pardubice Region. Then historical evolution of industry from proprietary point of view is discussed. Finally a topic of dangerous waste material contained from 2nd half of 20th century in shaft Roveňský důl is covered. Presence of such material was discov-ered also in shafts alongside hill Pišperk …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Barbara Stalmachová
  • Reader: Eva Lacková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství

Theses on a related topic