Ing. Jiří VÍT, Ph.D.

Doctoral thesis

Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku

Creating a methodology for evaluating the form deviations of a rotary engineering part
Abstract:
Hlavním cílem práce je vytvoření metodiky pro cílenou kalibraci měřicího snímače FT3 kruhoměru Roundscan. Je analyzován proces kalibrace, vytvořena teorie kalibrace signálu a zavedeny veličiny pro popis a hodnocení vlastností signálu. Je vytvořena softwarová laboratoř v systému Matlab pro experimentování se signálem měřicího snímače. Prostřednictvím experimentů jsou získány znalosti o vlastnostech …more
Abstract:
The main aim of thesis is to create a methodology for the targeted calibration of the FT3 measuring probe of Roundscan form machine. The process of calibration is analyzed, the theory of signal calibration is created and quantities for description and evaluation of signal properties are introduced. A software laboratory is created in the Matlab system for experimenting with the measuring probe signal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 4. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÍT, Jiří. Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku. Ústí nad Labem, 2019. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Mechanical Engineering

Doctoral programme / field:
Engineering Technology / Engineering Technology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.