Bc. Hana Kopecká

Bakalářská práce

Komparace světové hospodářské krize v roce 1929 a světové hospodářské krize v roce 2007 - vybrané aspekty

Comparison of the global economic crisis in 1929 and the global economic crisis in 2007 - some aspects
Anotace:
Práce je věnována komparaci světové hospodářské krize v roce 1929 a světové hospodářské krize v roce 2007. V úvodu práce jsou shromážděny poznatky o základních rysech obou hospodářských krizí. Následuje komparace krizí dle vybraných kritérií a také zhodnocení jejich dopadu na ekonomiku. V závěru jsou stručně nastíněny možná řešení hospodářské krize.
Abstract:
Work with a dedicated and Comparison of the Global Economic Crisis in 1929 and the Great Depression in the 2007th In The Beginning of the work Collected Knowledge of the basic features of the Economic Crisis Both. Followed by a Comparison of Crises according to selected Criteria and Evaluate Their Impact on the economy. In conclusion, briefly outline Possible Solutions to the Economic Cisis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Řízek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopecká, Hana. Komparace světové hospodářské krize v roce 1929 a světové hospodářské krize v roce 2007 - vybrané aspekty. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní