Theses 

Rizikové chování a hodnoty u dětí školního věku – Mgr. Martina Nováková Fabianová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Martina Nováková Fabianová

Master's thesis

Rizikové chování a hodnoty u dětí školního věku

Risk behaviour and values of school-age children

Anotácia: Cílem této studie bylo přispět k orientaci v žebříčku hodnot a popsat rizikové chování v adolescenci. Teoretická část je rozdělena do několika kapitol, které pojednávají o dospívání, hodnotách a rizikovém chování. K výzkumu jsme použili dotazník SAHA, který kromě rizikového chování (problémy s příjmem potravy, problémové chování, užívání návykových látek, sexuálně rizikové chování) sleduje široké spektrum faktorů, které s rizikovým chováním mohou souviset. Nejdůležitější hodnoty pro adolescenty jsme zjišťovali pomocí Rokeachova testu hodnot. Výzkumný soubor tvořilo 159 žáků (85 dívek, 74 chlapců) základních škol ve věku 10-11 a 14-16 let. Analýza dat nám také poskytuje informace o rozdílnosti v rizikovém chování mezi dívkami a chlapci, a o rozdílnosti mezi žáky pátých a devátých tříd. Mezi hodnotami a rizikovým chováním jsme nezjistili žádný významný vtah.

Abstract: The aim of this study was to contribute to the orientation in the ranking values and to describe risky behavior in adolescence. The theoretical part is divided into several chapters that deal with adolescence, values and risky behavior. For the research we used a questionnaire SAHA, which in addition to risky behavior (problems with food intake, problematic behavior, substance abusing, risky sexual behavior) pursues a wide range of factors that may be related with risky behaviour. We used Rokeach test of values to identify the most important values for adolescents. Research sample consisted of 159 pupils (85 girls, 74 boys) of elementary schools at the age of 10-11 and 14-16. Data Analysis also provides the informations about differences in risky behavior between girls and boys, and the differences between students of the fifth and the ninth grades of elementary school. We've found no significant links between their values and risky behavior.

Kľúčové slová: rizikové chování, antisociální chování, adolescence, hodnoty, hodnotová orientace // risky behavior, antisocial behavior, values, value orientation

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 7. 2019 03:08, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz