Soňa Ondrášková

Bakalářská práce

Úprava križovatky II/150 a III/37349 v obci Vícov

Adjusting of Intersection II/150 and III/37349 in the Village Vicov
Anotace:
Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh úpravy križovatky ciest II/150 a III/37349, ktorá sa nachádza v intraviláne obce Vícov. Úlohou práce je analýza dopravnej situácie a riešenie potrebných opatrení na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ktoré budú viesť k zníženiu rizika dopravnej nehody. Súčasťou práce je prevedenie dopravne inžinierskeho prieskumu, z ktorého sú získané údaje …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the proposal of the adjustment for the intersection of roads II/150 and III/37349, which is situated in intravilan of the village Vícov. The role of the bachelor thesis is to analyse the traffic situation and to solve the necessary measures to increase the traffic flow and safety, which will reduce the risk of traffic accidents. Part of the work is a transport …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Jan Petrů

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava