Bc. et Bc. Radka Frýzová

Diplomová práce

Fázové složení elektrárenských popílků: kvantitativní stanovení vybraných minerálů

The phase composition of fly ash: quantitative determination of selected minerals
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fázovým složením elektrárenských popílků a kvantitativním stanovením mullitu, portlanditu, CaO a magnetitu. První částí je literární rešerše, ve které jsou shrnuty poznatky o technologiích spalování na různých typech ohnišť a vznikajících emisích. Dále jsou podrobněji popsány popílky z práškových a fluidních ohnišť, jejich vlastnosti, klasifikace a využití v různých odvětvích …více
Abstract:
This thesis deals with the phase composition of fly ash and quantitative determination of mullite, portlandite, lime and magnetite. The first part is a literature review where is summarized the knowledge of combustion technologies on various types of furnaces and resulting emissions. More detailed are described the fly ashes from powder and fluid bed-furnaces, their properties, classification and utilization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta