Zuzana Tomečková

Master's thesis

Konverze brownfields v polyfunkční centrum

The conversion of brownfields in the multipurpose center
Abstract:
BC. TOMEČKOVÁ Z.: Konverze brownfields v polyfunkční centrum: Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, 74 str. Vedoucí práce: Ing. arch. Frolíková Palánová K., Ph.D. Předmětem této diplomové práce je vypracování architektonické studie komplexu objektů, které byly navrženy na místě areálu bývalé textilní továrny v Brně – Obřanech. Na …more
Abstract:
BC. TOMEČKOVÁ Z.: Conversion of brownfields into the multipurpose centre: Diploma project. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2015, 74 p. Ing. arch. Frolíková Palánová K., Ph.D. Subject of this thesis is creating architectural study for building complex, which have been designed at a place of former textile factory in Brno – Obřany …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: Klára Frolíková Palánová
  • Reader: Petr Lichnovský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / field:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství