Zuzana Tomečková

Master's thesis

Konverze brownfields v polyfunkční centrum

The conversion of brownfields in the multipurpose center
Anotácia:
BC. TOMEČKOVÁ Z.: Konverze brownfields v polyfunkční centrum: Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, 74 str. Vedoucí práce: Ing. arch. Frolíková Palánová K., Ph.D. Předmětem této diplomové práce je vypracování architektonické studie komplexu objektů, které byly navrženy na místě areálu bývalé textilní továrny v Brně – Obřanech. Na …viac
Abstract:
BC. TOMEČKOVÁ Z.: Conversion of brownfields into the multipurpose centre: Diploma project. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2015, 74 p. Ing. arch. Frolíková Palánová K., Ph.D. Subject of this thesis is creating architectural study for building complex, which have been designed at a place of former textile factory in Brno – Obřany …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedúci: Klára Frolíková Palánová
  • Oponent: Petr Lichnovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / odbor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství